klasické masáže sportovní masáže rehabilitační masáže relaxační masáže
sociální firma
Klíčové aktivity
Stručný obsah projektu
Projekt Přeslička s.r.o. je projekt rozjezdu a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy, která podniká v Plzni a zaměstná nejméně 18 osob se zdravotním postižením ve čtyřech základních oblastech činnosti:

  - zpracování účetnictví a personální agendy pro firmy
  - zpracování šperkového kamene, výroba bižuterie
  - kompletace - výroba autodoplňků, kancelářských potřeb a reklamních předmětů
  - masáže

Projekt odpovídá na potřebu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním při zaměstnávání v oblasti plzeňského regionu. Tyto osoby jsou totiž nezaměstnané ve vyšší níře (OZP tvoří 17% dlouhodobě nezaměstnaných, jakkoliv je jejich podíl v populaci menší než 10%) a stávající pracovní příležitosti - pokud jsou - neodpovídají často jejich potřebám (nemožnost asistence, malá sociální podpora, nízká motivace pro seberozvoj).

Projekt těží z předchozích zkušeností manažerského týmu jak v oblasti předmětu podnikání, tak v oblasti zaměstnávání OZP a podílejí se na něm také profesionálové z oblasti sociálních služeb (o.s. Ledovec a Prateta).
Charakteristika hlavních cílů projektu
  - podpořit rozběh a stabilizaci sociální firmy, podnikající ve čtyřech produkčních     oblastech a která zaměstná nejméně osmnáct osob se zdravotním postižením     (OZP) s různým typem a stupněm postižení
  - vytvořit pracovní příležitosti pro OZP, které budou dlouhodobé a motivující     k osobnímu rozvoji pracovníků
  - nastavit dlouhodobě udržitelný provoz (do čtyř let nejméně 50% zisku z tržeb za     zakázky)
  - nastavit firemní kulturu, odpovídající sociální firmě tak, aby byla pro její     pracovníky motivujícím prostředím a zároveň aby věrohodně prezentovala     principy sociálního podnikání na veřejnosti
Potřebnost projektu
Potřebnost projektu Přeslička potvrzuje neexistence, nebo jen sporadický výskyt pracovních příležitostí pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, přičemž jejich nezaměstnanost v Plzni a okolí je velmi vysoká. Stávající pracovní místa ne- nabízí OZP odpovídající sociální a pracovní podporu a nejsou dostatečně motivu- jící k seberozvoji.

Státní nástroje podpory zaměstnávání OZP (příspěvek na zaměstnávání, příspěvek na provoz chráněné dílny) jsou často využívány neefektivně nebo jsou zneužívány nepoctivými podnikateli.

V regionu se jen výjimečně objevují projekty propojení pracovní a sociální rehabilitace spojené s podnikáním a jejich kapacita je nedostatečná nebo nejsou určeny OZP. Společenský přínos je přitom potvrzen mnoha zahraničními příklady.
Inovativnost projektu
Samotný princip sociálního podnikání je v podnikatelském prostředí České republiky inovativním prvkem. Propojení zkušeností podnikatelů se zkušenostmi poskytovatelů sociální a pracovní rehabilitace je ojedinělé a vytváří nový originální terén právě pro oblast sociálního podnikání.

Dalšími prvky je nabídka čtyř aktivit pro zapojení osob s různými typy a stupněm zdravotního postižení spolu se zapojením technik sociální práce do komunikace uvnitř (mezi pracovníky) i navenek (se zákazníky) firmy - princip "terapeutického přístupu" s prvky obvyklými pro terapeutický rozhovor.